Jūs atrodaties šeit:

Drošības politika

Drošības politika ir uzņēmuma stratēģija drošības jomā, kurā izklāstītas AS „Pasažieru vilciens” ilgtermiņa drošības pamatnostādnes un drošības mērķi.


Vīzija

AS „Pasažieru vilciens” ilgtermiņa darbības pamatiezīme - uz pasažieru vajadzībām vērsts, efektīvs uzņēmums, kas nodrošina drošus un kvalitatīvus iekšzemes pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu.


Misija

AS „Pasažieru vilciens” galvenais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus augstas kvalitātes un drošus pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu pakalpojumus atbilstoši tirgus pieprasījumam, kā arī rūpēties par uzņēmuma vērtības paaugstināšanu un darbinieku labklājību, saglabājot gadu gaitā izveidojušās dzelzceļa nozares tradīcijas.
No misijas izrietošie AS „Pasažieru vilciens” darbības pamatprincipi:

 • pakalpojuma drošība un kvalitāte;
 • efektīva uzņēmējdarbība;
 • darbinieku motivācija un labklājība.


Vērtības

Galvenās vērtības, kuras ir būtiskas AS „Pasažieru vilciens” ilglaicīgai darbībai un attīstībai un kuras ir kā kritērijs AS „Pasažieru vilciens” darbiniekiem, pieņemot lēmumus un pildot tiem uzticētos pienākumus:

 • drošība – AS „Pasažieru vilciens” darbinieki, veicot savus darba pienākumus, rūpējas, lai pasažieru pārvadājumu drošības līmenis tiktu uzturēts un nepārtraukti paaugstināts;
 • uz klientu vērsta darbība – pakalpojumu drošība, kvalitāte, pieejamība;
 • atbildība – AS „Pasažieru vilciens” darbinieki – dzelzceļa speciālisti ar saviem lēmumiem un darbību ir pastāvīgi atbildīgi par satiksmes drošību;
 • profesionalitāte – izglītība, prasmes un motivācija pildīt savus pienākumus;
 • godīgums – vispārpieņemto ētisko principu ievērošana, pildot savus pienākumus;
 • tradīcijas – dzelzceļa nozares vēsturisko tradīciju saglabāšana un dzelzceļnieku profesiju prestiža celšana.
   


Stratēģiskie mērķi

AS „Pasažieru vilciens” ilgtermiņa stratēģijas īstenošanas rezultātā būtu jāsasniedz šādi mērķi:

 • pasažieru pārvadājumu drošības līmeņa un servisa pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana;
 • pasažieru pārvadājumu un darba efektivitātes paaugstināšana;
 • darbinieku motivācijas nodrošināšana un labklājības celšana;
 • iespējamo risku samazināšana uzņēmuma darbiniekiem, klientiem, sabiedrībai, īpašumam vai videi, ievērojot visus spēkā esošos normatīvos dokumentus.

AS „Pasažieru vilciens” valde darbojas tā, lai īstenotu drošības politikā noteiktos mēŗkus. Drošības politika ir saistoša, un ar to jāiepazīstas visiem AS „Pasažieru vilciens” darbiniekiem, kas saistīti ar AS „Pasažieru vilciens” veiktajiem dzelzceļa pārvadājumiem un pakalpojumu drošību.

 
AS "Pasažieru vilciens" darbību reglamentē dažādi rīkojumi un normatīvie akti, kuri nosaka kārtību, kādā jāuztur vilciena sastāvs, kā notiek vilciena apkalpošana, tā ekspluatācija un remonts. Sistēma ir stingri reglamentēta, lai pasažieriem nodrošinātu maksimāli iespējamo drošības līmeni

 • Pirms vilciena došanās maršrutā gan gala stacijās, gan tad, kad vilciens atgriezies depo, mašīnists veic rūpīgu vilciena sistēmu un agregātu pārbaudi. 
 • Vilciena pārbaudi depo veic speciāla remonta brigāde, kura jau esošu vai iespējamu bojājumu gadījumā tos novērš vai arī novērš to iespējamo rašanos. 
 • Lai nodrošinātu dzelzceļa drošību, infrastruktūrā ietilpst vairākas sistēmas, kas ļauj izvairīties no nepatīkamiem incidentiem. 
 • Liela uzmanība tiek pievērsta mašīnistu apmācībām un darba vilcienu remontiem.
 • Mediķi pārbauda mašīnistu veselības stāvokli pirms un pēc katras došanās reisā.
Lūdzu, uzgaidiet