Jūs atrodaties šeit:

Personāla vadības politika

Personāla vadības politikas galvenie mērķi ir atbalstīt AS „Pasažieru vilciens” attīstību, nodrošinot darbiniekiem darba un attīstības iespējas, kā arī motivāciju; noteikt vienotas vērtības un principus personāla vadībai. Īstenojot izvirzītos mērķus PV var  veicināt darbinieku piesaisti un lojalitāti,  kā arī panākt PV kā laba darba devēja reputāciju.

 

Personāla politika sastāv no 8 atsevišķām personāla vadības funkciju politikām:

  • Personāla atlases politikas pamatprincipi ir pakāpeniskums (atlases process notiek secīgi pa posmiem); darba likumdošanas principu ievērošana; konfidencialitātes ievērošana par pretendentu sniegto informāciju. Pamatkritēriji, izvēloties darbiniekus (atbilstoši amata prasībām), ir profesionalitāte (izglītība, darba pieredze, rekomendācijas); motivācija; veselības stāvoklis; psihofizioloģiskā novērtēšana (saskaņā ar normatīvajiem aktiem); potenciālās attīstības iespējas. Sabiedrībā tiek ievērota personāla iekšējās atlases prioritāte pret ārējo.
  • Darba izpildes novērtēšanas politikas mērķis ir nodrošināt darbinieku darba izpildes novērtēšanu konkrētā laika periodā – mēnesī, gadā, noskaidrot apmācību vajadzības, plānot darbinieku izaugsmes iespējas un motivēt darbiniekus. Novērtēšanas metodes un kritēriji darbiniekiem ir izstrādāti un definēti nolikumos par darbinieku novērtēšanu Sabiedrībā un individuālā darba izpilde administrācijas darbiniekiem tiek vērtēta reizi gadā. Pārējām amatu grupām – reizi mēnesī. Novērtēšanas rezultāti tiek izmantoti mācību vajadzību noteikšanai, darbinieka karjeras attīstības plānošanai un iespējamai atalgojuma pārskatīšanai.
  • Mācību politika atspoguļo Sabiedrības investīcijas darbinieku profesionālajā pilnveidošanā. Mācību veidi ir iekšējāsdarbinieku mācības  (regulārās tehniskās mācības; mācības, uzsākot darba attiecības) un ārējās  mācības (kursi, semināri, pieredzes apmaiņa). Īpaši tiek veicināta iekšējo mācību nodrošināšana darba vietā, ko veic Sabiedrības darbinieki –  kolēģi, struktūrvienību vadītāji.
  • Atlīdzības politika nosaka, ka Sabiedrībā ir vienota darba atlīdzības sistēma. Tā sastāv no darbinieku materiālās atlīdzības, kuras pamatā ir amata alga vai stundas tarifa likme, kā arī piemaksas pēc Darba likuma un Koplīguma, prēmijas par individuālā un kolektīvā darba sasniegumiem, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, veselības apdrošināšana, dažādi pabalsti, papildus atvaļinājuma dienas, sporta aktivitātes, u.c. Savukārt nemateriālā atlīdzība ietver Sabiedrības nodrošinātu drošu un patīkamu darba vidi, darbinieku profesionālās pilnveidošanās atbalstu.
  • Iekšējās komunikācijas politika norāda, ka tā tiek realizēta divos veidos. Formālā komunikācija paredz darbinieku informēšanu par Sabiedrības aktualitātēm, organizējot vadītāju un darbinieku sapulces, vadības (valdes) tikšanās ar darbiniekiem vismaz reizi gadā, darbinieku apmierinātības aptauju veikšanu vismaz reizi 2 gados, u.c. aktivitātes. Savukārt neformālā komunkācija paredz korporatīvo pasākumu (Dzelzceļnieku diena, Jāņu ielīgošana, Ziemassvētki, Sabiedrības dibināšanas diena, komandu mācību treniņi, dažādu projektu noslēguma un sporta pasākumi, u.c.) organizēšanu.
  • Darba drošības politikas galvenie uzdevumi ir nelaimes gadījumu darbā novēršana (darbinieku dzīvībai bīstamo un veselībai kaitīgo darba vides risku identificēšana un novērtēšana to turpmākai novēršanai vai samazināšanai līdz pieļaujamam līmenim); darbinieku arodveselības veicināšana (obligāto veselības pārbaužu organizēšana, darba un atpūtas režīma ievērošana, sadzīves un sanitāro, atpūtas un citu telpu ierīkošana un labiekārtošana); darbinieku izglītošana un zināšanu līmeņa paaugstināšana darba aizsardzībā (tehnisko mācību, kursu organizēšana, apmācība un instruēšana darba aizsardzībā); darbinieku informēšana par darba vides riskiem, novērtēšanas rezultātiem un darba aizsardzības pasākumiem risku novēršanai vai samazināšanai, darbinieku piedalīšanās darba vides iekšējā uzraudzībā u.c. darba aizsardzības pasākumos.
  • Apbalvojumu politika nosaka, ka Sabiedrības apbalvojums ir Pateicības raksts darbiniekiem par izcilu un apzinīgu darbu, kas tiek pasniegts katru gadu Dzelzceļnieku dienā, t.i., 5. augustā, kā arī Pateicības raksts par Sabiedrības tēla popularizēšanu un reputācijas veidošanu, kas tiek pasniegts katru gadu Sabiedrības dibināšanas dienā, t.i., 2. novembrī. Sabiedrība piedalās arī VAS „Latvijas dzelzceļš” apbalvojumu sistēmā.
  • Darbinieku apbalvošanas mērķis ir godināt izcilākos darbiniekus, kuru profesionālās zināšanas un prasmes veicina Sabiedrības attīstību, atzīt viņu ieguldījumu Sabiedrības darbībā, motivēt darbiniekus ilggadējam darbam un lojalitātei dzelzceļa nozares uzņēmumos. Apbalvošana notiek Dzelzceļnieku dienā 5. augustā un AS „Pasažieru vilciens” dibināšanas dienā 2. novembrī. Sabiedrība var izvirzīt darbiniekus apbalvošanai arī dažādiem valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju un komercsabiedrību apbalvojumiem t.sk. apbalvošanai ar Satiksmes ministrijas Atzinības rakstu, VAS „Latvijas dzelzceļš”, Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Inženiertehniskās apvienības apbalvojumiem, u.c.
Lūdzu, uzgaidiet