Jūs atrodaties šeit:

E-biļešu iegādes un atgriešanas noteikumi

1.    Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka biļešu iegādes kārtību elektroniski AS “Pasažieru vilciens” (turpmāk – Sabiedrība) mājaslapā www.pv.lv (turpmāk – mājaslapā) un mobilajā lietotnē un elektroniski iegādāto biļešu (turpmāk – e-biļete) izmantošanas un atgriešanas kārtību.

1.2. E-biļete ir mājaslapā vai mobilajā lietotnē apmaksāta biļete, kas elektroniskā veidā tiek reģistrēta Sabiedrības Biļešu pārdošanas sistēmā un identificēta ar unikālu biļetes kodu.

1.3. Elektroniski iespējams iegādāties šāda veida biļetes:

1.3.1. biļeti vienam braucienam turp (bez sēdvietas norādīšanas);

1.3.2. biļeti vienam braucienam turp un atpakaļ (bez sēdvietas norādīšanas);

1.3.3. bagāžas biļeti turp;

1.3.4. bagāžas biļeti turp un atpakaļ.

1.4. Izmantojot mājaslapu vai mobilo lietotni un/vai veicot e-biļetes iegādi mājaslapā vai mobilajā lietotnē, mājaslapas vai mobilās lietotnes lietotājs un e-biļetes pircējs (turpmāk – Pasažieris) piekrīt ievērot turpmāk minētos noteikumus.


2.    Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība

2.1. Pasažieris apzinās un uzņemas pilnu atbildību, ka, veicot e-biļetes iegādi, viņš norādīs pareizu un patiesu informāciju. E-biļetes iegādes procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Pasažierim var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana.

2.2. Pasažieris piekrīt, ka visa informācija, kas skar personas datus un nepieciešama e-biļetes iegādei, tiks apstrādāta ievērojot piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un visi Pasažiera norādītie personas dati tiks izmantoti e-biļetes izsniegšanai un atvieglotai atkārtotai e-biļetes izsniegšanai, kā arī Sabiedrības klientu lojalitātes programmas īstenošanai, tai skaitā loteriju rīkošanai.

2.3. Pasažierim ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta Sabiedrības klientu lojalitātes programmas īstenošanai, tai skaitā loteriju rīkošanai, aizpildot un nosūtot Sabiedrībai Pieteikumu (forma F-PI3) uz e-pasta adresi ipunkts@pv.lv.

2.4. Pasažierim, atsakoties no personas datu apstrādes ne tikai e-biļetes iegādei, veicot nākamo e-biļetes pirkumu, no jauna jāreģistrējas Biļešu pārdošanas sistēmā, un Sabiedrība ņems vērā Pasažiera iesniegto Pieteikumu neizmantot viņa personas datus Sabiedrības klientu lojalitātes programmas īstenošanai, tai skaitā loteriju rīkošanai, bet tikai e-biļetes izsniegšanai.

2.5. Pasažiera norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu e-biļetes iegādi saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, Krimināllikuma 193. panta “Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem” otrā daļa un citi ar šiem likumiem saistītie tiesību akti), prasībām. Sabiedrībai nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Pasažieru veiktajos darījumos. Darījuma veikšanai Pasažieri tiek novirzīti uz drošu pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles.

2.6. Sabiedrība nav atbildīga par Pasažiera maksājumu karšu datu neprecizitāti vai nepatiesumu. Gadījumā, ja Sabiedrībai ir aizdomas par krāpšanos, par to nekavējoties tiks ziņots bankai.

2.7. Iegādājoties e-biļeti, Pasažieris par veikto darījumu uzņemas pilnu finansiālo atbildību. Pasažieris izprot, ka e-biļete, kas izsniegta Biļešu pārdošanas sistēmā, iepriekš iepazīstoties ar šiem noteikumiem, ir apliecinājums veiktajam darījumam, tādējādi nepareizi iegādātas e-biļetes netiek mainītas.

2.8. Sabiedrība neuzņemas atbildību, ja e-biļete ir nozaudēta un Pasažieris nevar uzrādīt iegādāto e-biļeti izdrukātā veidā vai kādā no mobilajām ierīcēm, kā arī ja e-biļete kļuvusi pieejama trešajām personām Pasažiera vainas dēļ. Katrai pārdotajai e-biļetei ir unikāls autorizācijas kods, kas tiek dzēsts uzreiz pēc e-biļetes uzrādīšanas konduktoram kontrolierim. Atkārtota koda uzrādīšana nedod tiesības to izmantot citam pasažierim braukšanai vilcienā. Biļetes ar identisku autorizācijas kodu neuzliek Sabiedrībai nekādas saistības.

2.9. Pasažiera personas dati tiek glabāti 3 (trīs) gadus no to iesniegšanas dienas.


3. Īpašumtiesības

3.1. Visas autortiesības uz mājaslapu, mobilo lietotni, Sabiedrības logotipu, kā arī uz mājaslapā un mobilajā lietotnē izmantoto Biļešu pārdošanas sistēmu pieder Sabiedrībai. Publicēto informāciju atļauts izmantot tikai uzziņas nolūkos un e-biļešu iegādei. Informāciju nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos un pārpublicēt. Jebkāda darbība, kas var izraisīt biļešu pārdošanas sistēmas un tīmekļa lappuses pārslodzi vai biļešu pārdošanas darbības traucējumus, ir aizliegta. Par šī punkta pārkāpšanu Sabiedrībai ir tiesības iekasēt līgumsodu 5000 EUR.


4. E-biļetes iegādes un izmantošanas kārtība

4.1. Lai izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, Pasažieris iegādājas braukšanas e-biļeti, bet, lai pārvadātu bagāžu – bagāžas e-biļeti. E-biļete apliecina, ka Pasažieris ir samaksājis par braucienu vilcienā un/vai bagāžas pārvadāšanu. Mājaslapā vai mobilajā lietotnē iegādātajām e-biļetēm braukšanas tiesības vilcienā apliecina biļetes autorizācijas kods.

4.2. E-biļetes mājaslapā un mobilajā lietotnē var iegādāties 10 dienas pirms vilciena atiešanas.

4.3. E-biļete jāiegādājas līdz izvēlētā vilciena atiešanas laikam no pieturvietas, kas norādīts vilcienu kustības sarakstā.

4.4. E-biļete jāiegādājas pirms iekāpšanas vilcienā.

4.5. Iegādājamās e-biļetes apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas.

4.6. E-biļetes apmaksa tiek veikta ar bankas izsniegtām VISA MasterCard, VISA Electron un Maestro maksājumu kartēm.

4.7. Pēc veiksmīgi pabeigta maksājuma Pasažieris e-biļeti saņem iepriekš norādītajā e-pastā un mobilās lietotnes sadaļā Biļetes, papildus e-biļeti var lejupielādēt, izdrukāt un nosūtīt uz citu e-pasta adresi.

4.8. Pirms apmaksas uzsākšanas Pasažieris pārliecinās, ka tā sagatavota atbilstoši viņa izvēlētajam pasūtījumam. Pasažierim ir pienākums iegādāto e-biļeti saglabāt līdz brauciena beigām un uzrādīt konduktoram kontrolierim un kontroles pasākumu laikā – kontrolierim revidentam.

4.9. E-biļete būs derīga izvēlētajā datumā no konkrētas pieturvietas līdz konkrētai pieturvietai, kas norādīta e-biļetē. E-biļetes zonu tarifa ietvaros var iegādāties tikai vienas līnijas ietvaros un ar iegādāto zonu e-biļeti var braukt ne tikai no/līdz e-biļetē norādītajai pieturvietai, bet visas e-biļetē norādītās zonas vai starpzonas robežās. 

4.10. Iekāpjot vilcienā, Pasažieris vilciena konduktoram kontrolierim uzrāda iegādāto/ās e-biļeti/es kādā no mobilajām ierīcēm (viedtālrunī, planšetdatorā u.c.) pilnā izmērā, nepalielinot to, vai izdrukātā veidā ar skaidri saredzamu biļetes divu dimensiju aztec kodu (skat. 1.zīmējumu) un autorizācijas kodu – sešciparu skaitļa kombināciju, kas atrodas zem aztec koda.
 
1.zīmējums. Divu dimensiju aztec kods.


5.  E-biļetes derīguma termiņš un atgriešanas kārtība

5.1. E-biļete ir derīga tikai uz Pasažiera izvēlēto vilcienu biļetē norādītajā maršrutā, datumā un laikā. Ja izvēlētais vilciens nokavēts un e-biļete nav izmantota, tā ir derīga braukšanai ar nākamo vilcienu tajā pašā datumā saskaņā ar vilcienu kustības sarakstu. Gadījumā, ja braukšanas maksa nākamajā vilcienā ir augstāka, pie konduktora kontroliera jāiegādājas piemaksas biļete.

5.2. Neizmantotās vai daļēji izmantotās e-biļetes atgriež atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumiem Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”.

5.3. Ja Pasažieris neizmanto iegādāto e-biļeti, viņam ir tiesības saņemt braukšanas un/vai bagāžas pārvadāšanas maksu, iesniedzot attiecīgu pieteikumu (forma F-PI1) jebkurā Sabiedrības biļešu kasē vai Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Stacijas laukumā 2 (turpmāk – i-Punkts). Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt biļešu kasē vai i-Punktā, to var aizpildīt šeit (forma F-PI2) un nosūtīt uz e-pasta adresi ipunkts@pv.lv. Par pieteikuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts e-pasta nosūtīšanas datums un laiks.

5.4. Pēc pieteikuma iesniegšanas vai nosūtīšanas uz 5.3. punktā minēto e-pasta adresi, e-biļete tiks dzēsta un vairs netiks atjaunota.

5.5. Ja pieteikums par e-biļetes atgriešanu iesniegts ne vēlāk kā 2 (divas) stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam, pasažieris ir tiesīgs saņemt naudas summu 75% apmērā no braukšanas un/vai bagāžas pārvadāšanas maksas. Iesniedzot pieteikumu mazāk nekā divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam, nauda par neizmantotu e-biļeti netiek atgriezta.

5.6. Pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena vilcienā, saņemot atpakaļ braukšanas maksu 100% apmērā, ja pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ, kā arī citos Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” noteiktajos gadījumos.

5.7. Ja no vilciena izsēdina pasažieri, kurš atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā un pārkāpj sabiedrisko kārtību, vai ja pasažiera bagāžā ir atklātas lietas, kuras aizliegts pārvadāt, kompensāciju par neizmantoto (daļēji izmantoto) e-biļeti neizmaksā un maksu par bagāžas pārvadāšanu nekompensē.

5.8. Nozaudētas un sabojātas e-biļetes Sabiedrība neatjauno un naudu par tām neatmaksā.

5.9. Nauda par neizmantoto e-biļeti tiek atgriezta tikai uz Pasažiera bankas kontu, no kura tika veikta e-biļetes apmaksa, 8 (astoņu) darba dienu laikā no Pasažiera pieteikuma saņemšanas.

Lūdzu, uzgaidiet