Jūs atrodaties šeit:

Informācija par akcionāru sapulcēm

2020. gada 18. decembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” peļņas izlietošanu no 2015. gada līdz 2020. gadam.
    1.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” sniegto informāciju par AS “Pasažieru vilciens” rīcībā atstātās peļņas izlietojumu par laika periodu no 2015. gada (peļņa par 2014. gadu) līdz 2020. gadam (peļņa par 2019. gadu).

2. Par 2021. gada iekšējo auditu plānu un Iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu.
    2.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu un sniegto informāciju par 2020. gada auditu plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas gaitu.
   2.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2020. gada 12. decembra lēmuma Nr. 38-1 1.punktam par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.
    2.3. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi.
 
3. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada provizoriskajiem rezultātiem un 2021. gada plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem.
    3.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” finansiālajiem rādītājiem un rezultātiem 2020. gadā.
    3.2. Apstiprināt akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2021. gadam.

4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos.
    4.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos.
   4.2. Uzdot akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” valdei informēt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” par radušos situāciju un scenārijiem pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai, samazinoties vilcienu sastāvu skaitam ar “Zvezda” dzinējiem.


2020. gada 18. decembrī sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” peļņas izlietošanu no 2015. gada līdz 2020. gadam.
2. Par 2021. gada iekšējo auditu plānu un Iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu.
3. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada provizoriskajiem rezultātiem un 2021. gada plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem.
4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos.


2020. gada 12. oktobra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam
  1.1.Ievēlēt SIA “Deloitte Latvia” (reģistrācijas Nr.40003247787) par AS „Pasažieru vilciens” revidentu  2020. gada pārskata revīzijai.
  1.2. Noteikt  revidentam SIA “Deloitte Latvia” atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata revīziju  29 500,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātu gala novērtējumu
   2.1. Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.
   2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja Sanda Šteina un  padomes locekļu Intas Liepas un Litas Kalniņas pašvērtējumu par darbu AS “Pasažieru vilciens” padomē 2019. gadā.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi
   3.1. Pieņemt zināšanai ar AS “Pasažieru vilciens” valdes  2020. gada  4. augusta lēmumu Nr.30-2 apstiprināto valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020. gada pirmajā pusgadā.                                                                    


2020. gada 12. oktobrī sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam.
2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātu gala novērtējumu.
3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi.


2020. gada 30. jūnija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu
   1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata rezultātiem.
   1.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2019. gada darbības rezultātiem.
   1.3. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta SIA “PricewaterhouseCoopers” ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.4. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.5. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 1 031 355 euro un noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada peļņa izlietojama iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
   1.6. Noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2019. gadu ir šādi:
   1.6.1. neto apgrozījums – 56 735 560 euro,
   1.6.2. bilances kopsumma – 86 501 736 euro,
   1.6.3. vidējais darbinieku skaits – 1035 darbinieki,
un atzīt, ka AS “Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela kapitālsabiedrība”.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā
   2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.3. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātu 2019. gadā izpildi. 

3. Par iekšējā audita rezultātiem 2019. gadā 
   3.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2019. gada pārskatu par 2019. gada audita plāna izpildi. 
    
4. Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi    

   4.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes iesniegto atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi.
 


2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija”

Akcionāru sapulce nolēma pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija” un uzdeva AS “Pasažieru vilciens“ valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt tiesisku rīcību AS “Pasažieru vilciens” interesēs.

Lūdzu, uzgaidiet