Jūs atrodaties šeit:

Informācija par akcionāru sapulcēm

2020. gada 12. oktobra kārtējā akcionāru sapulce

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam
1.1.Ievēlēt SIA “Deloitte Latvia” (reģistrācijas Nr.40003247787) par AS „Pasažieru vilciens” revidentu  2020. gada pārskata revīzijai.
1.2. Noteikt  revidentam SIA “Deloitte Latvia” atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata revīziju  29 500,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātu gala novērtējumu
2.1. Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.
2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja Sanda Šteina un  padomes locekļu Intas Liepas un Litas Kalniņas pašvērtējumu par darbu AS “Pasažieru vilciens” padomē 2019. gadā.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi
3.1. Pieņemt zināšanai ar AS “Pasažieru vilciens” valdes  2020. gada  4. augusta lēmumu Nr.30-2 apstiprināto valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens”  akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020. gada pirmajā pusgadā.                                                                                  


2020. gada 12. oktobrī sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam.
2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātu gala novērtējumu.
3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi.


2020. gada 30. jūnija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu
   1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata rezultātiem.
   1.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2019. gada darbības rezultātiem.
   1.3. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta SIA “PricewaterhouseCoopers” ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.4. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.5. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 1 031 355 euro un noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada peļņa izlietojama iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
   1.6. Noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2019. gadu ir šādi:
   1.6.1. neto apgrozījums – 56 735 560 euro,
   1.6.2. bilances kopsumma – 86 501 736 euro,
   1.6.3. vidējais darbinieku skaits – 1035 darbinieki,
un atzīt, ka AS “Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela kapitālsabiedrība”.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā
   2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.3. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātu 2019. gadā izpildi. 

3. Par iekšējā audita rezultātiem 2019. gadā 
   3.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2019. gada pārskatu par 2019. gada audita plāna izpildi. 
    
4. Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi    

   4.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes iesniegto atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi.
 


2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija”

Akcionāru sapulce nolēma pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija” un uzdeva AS “Pasažieru vilciens“ valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt tiesisku rīcību AS “Pasažieru vilciens” interesēs.

Lūdzu, uzgaidiet