Jūs atrodaties šeit:

Informācija par akcionāru sapulcēm

2021. gada 13. septembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, ņemot vērā AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021. gada 5. augusta lēmumu Nr.26-5 un AS “Pasažieru vilciens” padomes 2021. gada 17. augusta lēmumu Nr.4 (protokols Nr.14), kā arī paļaujoties uz to, ka AS „Pasažieru vilciens” valde un padome rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, akcionāru sapulce nolemj:

1.1.Ievēlēt SIA “Deloitte Audits Latvia” (reģistrācijas Nr.40003606960) par AS „Pasažieru vilciens” revidentu 2021. gada pārskata revīzijai.
1.2. Noteikt revidentam SIA “Deloitte Audits Latvia” atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada pārskata revīziju  29 500,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada darbības rezultātu gala novērtējumu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27. panta otro daļu, 94. panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9. februāra noteikumu Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” 12. punktu, ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2021. gada 10. jūnija vēstuli Nr.03.2-01/2386 “Par AS “Pasažieru vilciens” 2020.gada darbības rezultātiem”, Pārresoru koordinācijas centra 2021. gada 13. augusta atzinumā  Nr.1.2-5.1/112 “Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada darbības rezultātiem” sniegto novērtējumu, kā arī paļaujoties uz to, ka AS „Pasažieru vilciens” valde un padome ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, akcionāru sapulce  nolemj:

2.1.Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.


2021. gada 13. septembrī sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:
1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam.


2021. gada 18. augusta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu 2020. gadā

1.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes 2021. gada 14. maija pašnovērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” padomes darbu 2020. gadā
1.2.Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja S. Šteina un valdes locekļu I. Liepas un L. Kalniņas pašvērtējumu par 2020. gadu

2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021. gada pirmajā pusgadā


2021. gada 18. augustā sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes pašvērtējumu
2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi


2021. gada 31. maija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu

1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata rezultātiem.
1.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2020.gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2020. gada darbības rezultātiem.
1.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA “Deloitte Audits Latvia” ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2020.gada pārskatu.
1.4.  Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu.
1.5. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 1 012 877 euro un noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada peļņa izlietojama šādi:

1.5.1. peļņas daļu 864 643 euro apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai;
1.5.2. peļņas daļu 148 234 euro apmērā (ieskaitot maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmuma ienākuma nodokli) izmaksāt dividendēs. 

1.6. Noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2020. gadu ir:

1.6.1. neto apgrozījums EUR 42 630 440,
1.6.2. bilances kopsumma EUR 82 743 658,
1.6.3. vidējais darbinieku skaits 1 004 un atzīt, ka AS „Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā „liela kapitālsabiedrība”. 

1.7. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2.  Par AS „Pasažieru vilciens” darbības  rezultātiem 2020.gadā

2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020. gadā un valdes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” 2020.gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.
2.2. Pieņemt zināšanai  AS „Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020.gadā.
2.3. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātu 2020. gadā izpildi.


2021. gada 31. maijā sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2020.gada pārskatu
2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2020.gadā


2021. gada 5. marta ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīnijām

1.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju, ka AS „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīnijās darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.
1.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021. gada 9. februāra lēmumam Nr.5-2 par AS  „Pasažieru vilciens” darba samaksas sistēmas vadlīniju apstiprināšanu.
1.3. Ņemot vērā, ka ieviešot jauno atalgojuma sistēmu un palielinot darbinieku atalgojumu palielināsies ietekme uz valsts budžetu, noteikt, ka gadījumā, ja  darba samaksas fonda palielinājums pārsniegs ar valsts SIA “Autotransporta direkcija” kā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāju saskaņoto atalgojuma fondu 2021. gadam, tad šis jautājums AS „Pasažieru vilciens” valdei  ir jārisina atsevišķi ar valsts SIA “Autotransporta direkcija” kā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāju.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

2.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020. gada otrajā pusgadā.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021.gada iekšējo auditu plānu

3.1. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021. gada 18. februāra lēmuma Nr.6-4 1.punktam par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada  iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.
3.2. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi.
3.3.Atzīt par spēku zaudējušu AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada 18. decembra ārkārtas  akcionāru sapulces lēmumu Nr.3 (protokols Nr.4).
 

4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos

4.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes sagatavoto un aktualizēto informāciju par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos.
4.2. Pieņemt zināšanai ar AS „Pasažieru vilciens” valdes 2021.gada 4.marta vēstuli Nr.10.4.L.3/76 sniegto informāciju, ka minētais jautājums AS „Pasažieru vilciens”  akcionāru sapulcei iesniegts vienīgi nolūkā informēt akcionāru sapulci par faktisko situāciju pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā neelektrificētajos maršrutos, un  akcionāru sapulce nav lūgta pieņemt lēmumu saistībā ar izskatāmo jautājumu, vienlaikus aicinot AS “Pasažieru vilciens” sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpināt izstrādāt ilgtspējīgus risinājumus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu jomā.


2021. gada 5. martā sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” Darba samaksas vadlīnijām
2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi
3. Par AS “Pasažieru vilciens” 2021. gada iekšējo auditu plānu
4. Par ritošā sastāva nodrošināšanu neelektrificētajos maršrutos


2020. gada 18. decembra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” peļņas izlietošanu no 2015. gada līdz 2020. gadam

1.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” sniegto informāciju par AS “Pasažieru vilciens” rīcībā atstātās peļņas izlietojumu par laika periodu no 2015. gada (peļņa par 2014. gadu) līdz 2020. gadam (peļņa par 2019. gadu).

2. Par 2021. gada iekšējo auditu plānu un Iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu

2.1. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu un sniegto informāciju par 2020. gada auditu plāna izpildi un audita ieteikumu ieviešanas gaitu.
2.2. Piekrist AS „Pasažieru vilciens” valdes 2020. gada 12. decembra lēmuma Nr. 38-1 1.punktam par AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu.
2.3. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita daļas pārbaužu gala ziņojumi.
 

3. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada provizoriskajiem rezultātiem un 2021. gada plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem

3.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” finansiālajiem rādītājiem un rezultātiem 2020. gadā.
3.2. Apstiprināt akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2021. gadam.

4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos

4.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos.
4.2. Uzdot akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” valdei informēt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” par radušos situāciju un scenārijiem pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai, samazinoties vilcienu sastāvu skaitam ar “Zvezda” dzinējiem.


2020. gada 18. decembrī sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” peļņas izlietošanu no 2015. gada līdz 2020. gadam
2. Par 2021. gada iekšējo auditu plānu un Iekšējā audita daļas 2020. gada pārskatu
3. Par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada provizoriskajiem rezultātiem un 2021. gada plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem
4. Par ritošā sastāva nodrošinājumu neelektrificētajos maršrutos


2020. gada 12. oktobra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam

1.1.Ievēlēt SIA “Deloitte Latvia” (reģistrācijas Nr.40003247787) par AS „Pasažieru vilciens” revidentu  2020. gada pārskata revīzijai.
1.2. Noteikt  revidentam SIA “Deloitte Latvia” atlīdzību par AS „Pasažieru vilciens” 2020. gada pārskata revīziju  29 500,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātu gala novērtējumu

2.1. Novērtēt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.
2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja Sanda Šteina un  padomes locekļu Intas Liepas un Litas Kalniņas pašvērtējumu par darbu AS “Pasažieru vilciens” padomē 2019. gadā.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi

3.1. Pieņemt zināšanai ar AS “Pasažieru vilciens” valdes  2020. gada  4. augusta lēmumu Nr.30-2 apstiprināto valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020. gada pirmajā pusgadā.                                                                    


2020. gada 12. oktobrī sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam
2. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada darbības rezultātu gala novērtējumu
3. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi


2020. gada 30. jūnija kārtējā akcionāru sapulce

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu
   1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata rezultātiem.
   1.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2019. gada darbības rezultātiem.
   1.3. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta SIA “PricewaterhouseCoopers” ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.4. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskatu.
   1.5. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 1 031 355 euro un noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” 2019. gada peļņa izlietojama iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
   1.6. Noteikt, ka AS “Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2019. gadu ir šādi:
   1.6.1. neto apgrozījums – 56 735 560 euro,
   1.6.2. bilances kopsumma – 86 501 736 euro,
   1.6.3. vidējais darbinieku skaits – 1035 darbinieki,
un atzīt, ka AS “Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela kapitālsabiedrība”.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā
   2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2019. gadā.
   2.3. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātu 2019. gadā izpildi. 

3. Par iekšējā audita rezultātiem 2019. gadā 
   3.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2019. gada pārskatu par 2019. gada audita plāna izpildi. 
    
4. Par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi    

   4.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes iesniegto atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” 2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma izpildi.
 


2020. gada 30. janvāra ārkārtas akcionāru sapulce

1. Par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija”

Akcionāru sapulce nolēma pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” valdes sniegto informāciju par vienošanos ar VSIA “Autotransporta direkcija” un uzdeva AS “Pasažieru vilciens“ valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt tiesisku rīcību AS “Pasažieru vilciens” interesēs.

Lūdzu, uzgaidiet