Jūs atrodaties šeit:

Informācija par darbinieku atlīdzību

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta vienpadsmitajā daļā un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” noteiktajām prasībām AS „Pasažieru vilciens” (turpmāk arī – uzņēmums) publicē datus par darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Saskaņā ar apstiprinātajiem darba samaksu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, uzņēmumā ir izveidota darba samaksas sistēma, kurā darba alga darbiniekam tiek noteikta atbilstoši amata grupas diapazonam, amatam noteiktajai darba samaksas sistēmai, un, pamatojoties uz darbinieka kvalifikāciju, risināmo jautājumu sarežģītību, atbildību un piešķirtajām pilnvarām, kā arī darba izpildes sniegumu.

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

1. Administrācijas darbinieku amatalgu apmēri
Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Departamenta vadītājs 7 2400-3600 3200
2. Daļas vadītājs, departamenta vadītāja vietnieks, daļas vadītāja vietnieks 26 1700-3300 2400
3.  Nodaļas vadītājs, galvenais speciālists, projekta vadītājs 16 1400-2700 1900
4.  Vadošais speciālists, programmētājs, jurists, datortīkla administrators, vecākais mašīnists instruktors, mašīnists instruktors u.c. 33 1000-2300 1600
5.  Vecākais speciālists 16 900-1800 1400
6.  Speciālists 2 800-1600 1200
7. Palīgs, asistents 1 700-1400 1000

 

2. Strādnieku profesijas darbinieku darba algu apmēri

Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Darbu vadītāji un augsti kvalificēti strādnieku profesijas darbinieki  63 700-1800 1150
2. Strādnieku profesijas darbinieki, kuri izpilda sarežģītus darbus, kur nepieciešamas speciālas zināšanas un sagatavotība 176 600-1400 960
3. Strādnieku profesijas darbinieki, kuri izpilda vidējas sarežģītības darbus ar palīgierīču un vienkāršu mehānismu palīdzību 175 530-1200 620
4. Mazkvalificēti strādnieki 42 500-900 530

 

3. Lokomotīvju brigāžu amatalgu apmēri

Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Elektrovilcienu, dīzeļvilcienu mašīnists pasažieru kustībā 118 1020-1570 1370
2. Elektrovilciena, dīzeļvilciena mašīnista palīgs 57 935 935
3. Elektrovilcienu, dīzeļvilcienu un dīzeļlokomotīves manevru mašīnists (t.sk. vecākais) manevru kustībā 29 990-1100 1025

 

4. Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba algu apmēri

Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Pavadoņi 25 675-915 780
2. Konduktori kontrolieri 233 675-860 730

 

 5. Akorda algas (gabaldarba) darbinieku darba algu apmēri

Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
1. Akorda algas darbinieki 28 590-900 830

 


Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Piemaksas -  mainīgā mēneša darba algas daļa strādnieku profesijas darbiniekiem

Nr.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1.

Administrācijas darbinieku darba samaksas mainīgā daļa

0-25% ceturksnī Darba samaksas mainīgā daļa tiek izmaksāta vienu reizi ceturksnī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 15% no viena mēneša darba algas,
- par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 25% no viena mēneša darba algas,
- par pilnveidojamu darba sniegumu - 10% no viena mēneša darba algas,
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.
 
2. Strādnieku profesiju darbinieku darba samaksas mainīgā daļa

Strādnieku profesiju darbinieku darba samaksas mainīgā daļa

0-30% mēnesī vai 0-25% ceturksnī

Strādnieku profesiju darbiniekiem, kuru darba sniegums tiek vērtēts mēneša periodā, darba samaksas mainīgo daļu izmaksā reizi mēnesī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 20% no darba algas,
- par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 30% no darba algas,
- par pilnveidojamu darba sniegumu mainīgo daļu var samazināt līdz 10% no darba algas,
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.

Strādnieku profesiju darbiniekiem, kuru darba sniegums tiek vērtēts ceturkšņa periodā, darba samaksas mainīgo daļu izmaksā reizi ceturksnī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 15% no viena mēneša darba algas,
- par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 25% no mēneša darba algas,
- par pilnveidojamu darba sniegumu mainīgo daļu var samazināt līdz 5% no viena mēneša darba algas,
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu - darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.

3. Biļešu kases kasieru darba samaksas mainīgā daļa (par darba sniegumu) 0-15% mēnesī

Darba samaksas mainīgā daļa par darba sniegumu tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba sniegumu - 10% no darba algas,
- par labu un izcilu darba sniegumu – 15% no darba algas,
- par pilnveidojamu darba sniegumu – 5% no darba algas,
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.

4. Biļešu kases kasieru darba samaksas mainīgā daļa (par pārdotām biļetēm) 0.03 € Par katru pārdoto biļeti
5. Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba samaksas mainīgā daļa (par darba sniegumu) 0-10% mēnesī Darba samaksas mainīgā daļa par darba sniegumu tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba sniegumu - 7% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par labu un izcilu darba sniegumu – 10% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par pilnveidojamu darba sniegumu – 4% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.
6. Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba samaksas mainīgā daļa (par pārdotām biļetēm) 0.08 € Par katru pārdoto biļeti.
7. Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba samaksas mainīgā daļa (par validētām biļetēm) 0.01 € Par katru validēto biļeti.
8. Lokomotīvju brigāžu darbinieku darba samaksas mainīgā daļa 0-30% mēnesī Darba samaksas mainīgā daļa tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī:
- par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 20% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 30% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par pilnveidojamu darba sniegumu darba samaksas mainīgo daļu var samazināt līdz 10% no darba algas (stundas tarifa likmes),
- par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā.

 

Pārējās piemaksas, prēmijas un naudas balvas

Nr.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Piemaksa par papildu darbu, aizvietojot citu darbinieku 15-35%

No prombūtnē esošā darbinieka darba algas, ja darbinieks papildus saviem darba pienākumiem izpilda uz laiku darbā neesoša darbinieka pienākumus.

2. Piemaksa par mācekļu apmācīšanu 10-15% Piemaksa darbiniekiem, kas papildus saviem pienākumiem veic mācekļu apmācīšanu:
- par vienu mācekli – 15% no darba algas;
- par diviem mācekļiem – 12% no darba algas par katru mācekli;
- par trim un vairāk mācekļiem – 10% no darba algas par katru mācekli.
3. Piemaksa par papildu darbu, kas nav aizvietošana vai mācekļu apmācīšana līdz 300 € Par papildu pienākumu veikšanu
4. Lojalitātes atalgojums 40-100%

Lojalitātes piemaksu izmaksā visiem darbiniekiem, kas nostrādājuši Sabiedrībā vairāk par 3 gadiem. Lojalitātes piemaksas apmērs tiek noteikts atbilstoši piešķirtajai darbinieku grupai un darba stāžam Sabiedrībā.

5. Piemaksa par regulāru darbu telpu neapkurināmā daļā vai ārpus telpām laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam 10% No darba algas
6. Gada prēmija 1 vidējā mēneša alga Par Sabiedrības finanšu mērķu sasniegšanu un plānotā budžeta izpildi
7. Vienreizējā prēmija 1 vidējā mēneša alga Par īpašu uzdevumu izpildi/svarīga vienreizēja projekta realizāciju un individuāliem sasniegumiem Sabiedrības labā, saistībā ar Sabiedrības pamatdarbībai nozīmīgiem notikumiem, par pašaizliedzīgu darbu/rīcību vai iesaistīšanos krīzes situāciju risināšanā.
8. Apbalvojums "Par pašaizliedzīgu rīcību" balva, kuras vērtība nepārsniedz 300 € un naudas balva 250 € Par pašaizliedzīgu rīcību Sabiedrības un/vai dzelzceļa nozares labā, pildot amata pienākumus
9. Apbalvojums „Par ieguldījumu nozīmīgā projektā” apmaksāta dalība konferencē vai cita veida mācību aktivitātē, kuras vērtība nepārsniedz 500 € Par būtisku ieguldījumu Sabiedrības attīstībā
10. Apbalvojums „Gada darbinieks” apmaksāta dalība konferencē vai cita veida mācību aktivitātē, kuras vērtība nepārsniedz 350 € Par izciliem darba izpildes rezultātiem un atzīstamu darbinieka demonstrēto rīcību to sasniegšanā, kas atbalsta Sabiedrības vērtības: atbildība, attīstība, sadarbība
11. Apbalvojums „Gada vadītājs” apmaksāta dalība konferencē vai cita veida mācību aktivitātē, kuras vērtība nepārsniedz 500 € Par izciliem struktūrvienības darba izpildes rezultātiem un atzīstamu rīcību to sasniegšanā, kas atbalsta Sabiedrības vērtības: atbildība, attīstība, sadarbība
12. Apbalvojums “Jaukākais kolēģis”

balva, kuras vērtība nepārsniedz 50 €

Par atsaucību, izpalīdzību, pozitīvas attieksmes un gaisotnes veicināšanu Sabiedrībā
13. 1.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" naudas balva 600 €

Par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 40 gadiem

14. 2.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" naudas balva 450 € Par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 30 gadiem
15. 3.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" naudas balva 300 € Par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 20 gadiem

 

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.p.k.

Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)  Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Mašīnistu instruktoru, mašīnistu un mašīnista palīgu dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu (papildpensija) min. 1% no gada vidējās bruto algas Apdrošināšanas prēmijas tiek maksātas par darbiniekiem, kas Sabiedrībā ir nostrādājuši vismaz 3 gadus. Visiem vienas profesijas darbiniekiem tiek maksātas vienādas apdrošināšanas prēmijas.
Dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu nosaka Dzelzceļa likuma 37.panta 7.daļa, Darba koplīgums.
2. Bērna piedzimšanas pabalsts vienam no darbiniekiem 300 € Bērna piedzimšanas pabalsts noteikts Darba koplīgumā, pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem.
3. Bēru pabalsts 220 € Bēru pabalsts noteikts Darba koplīgumā, pabalstu piešķir vienam no darbiniekiem tuvāko radinieku (laulātā, vecāku vai bērnu) nāves gadījumā.
4. Briļļu iegādes kompensācija 100 € Kompensācija noteikta Darba koplīgumā un to piešķir, ja darba pienākumu veikšanai ir nepieciešamas brilles.
5. Pabalsts darbiniekiem, kuru bērns uzsāk mācības pirmajā klasē 150 € Pabalsts noteikts Darba koplīgumā, to piešķir mācību gada sākumā darbiniekam, kura bērns sāk mācīties 1.klasē, skolas piederumu iegādei.
6. Veselības apdrošināšana Darba devēja iemaksa 17.17 € mēnesī par katru darbinieku Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums
7.

Dzīvības apdrošināšana

Apdrošināšanas atlīdzības apmērs 2000 €.
0.34 € mēnesī par katru darbinieku Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums
8. Apdrošināšana nelaimes gadījumiem 0.68 € mēnesī par katru darbinieku Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums

Apdrošināšanas atlīdzība nelaimes gadījumos

Nāve 55 000 €
Invaliditāte (smagās traumas) 55 000 €
Kaulu lūzumu un traumu gadījumā 10 000 €
Kritisko saslimšanu apdrošināšana: 1000 €

 

Lūdzu, uzgaidiet