Jūs atrodaties šeit:

Risku pārvaldības politika

Lai noteiktu vienotu izpratni, piemērojamos principus un atbildības sadalījumu strukturētai un disciplinētai risku pārvaldībai AS “Pasažieru vilciens”, ar padomes 2020. gada 1. aprīļa lēmumu ir apstiprināta Risku pārvaldības politika.

Risku pārvaldības politikā noteiktie pamatprincipi

 • Integrēts un nepārtraukts procesu kopums – risku pārvaldība nav uztverama kā atsevišķa funkcija vai process, bet gan kā neatņemama lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa, kas pastāvīgi notiek visos Sabiedrības pārvaldības līmeņos, sākot ar stratēģijas izstrādi un ieviešanu, līdz pat ikdienas operatīvajai darbībai.
 • Samērīgums – Sabiedrība resursus risku pārvaldīšanai izmanto efektīvi un samērojami ar risku smagumu (izdevumu samērīgums pret iespējamiem zaudējumiem riska iestāšanās gadījumā).
 • Atklātums un darbinieku līdziesaistīšanās – Sabiedrībā ievērotais princips attiecībā par risku pārvaldību ir motivēt darbiniekus atklāt potenciālos riskus. Netiek atbalstīta rīcība, ja informācija par zināmiem potenciāliem riskiem netiek ziņota.
 • Operativitāte – risku pārvaldība regulāri un savlaicīgi seko ārējās un iekšējās vides izmaiņām un notikumiem, apzinot izmaiņas esošajos un identificējot jaunus riskus.
 • Preventīva rīcība – pirms jaunu darbību uzsākšanas, pakalpojumu vai funkciju nodošanas ārpakalpojuma sniedzējiem vai citu būtisku izmaiņu īstenošanas Sabiedrībā tiek veikta risku izvērtēšana.
 • Piesardzība – Sabiedrība neuzņemas augstus riskus, un riski netiek novērtēti nepamatoti zemu.
 • Pietiekama risku informācija – risku pārvaldībā tiek izmantota visa pieejamā vēsturiskā, aktuālā un paredzamā nākotnes informācija.
 • Risku izpratnes veicināšana – tiek veikta regulāra darbinieku izglītošana un sapratnes veicināšana par riskiem un to pārvaldīšanu.

Risku iedalījums

Efektīvākai risku pārvaldīšanai Sabiedrībā riski tiek iedalīti četrās kategorijās:

1. Darbības riski, kas saistīti ar neatbilstošiem vai nepilnīgiem iekšējiem procesiem, cilvēku vai sistēmu neatbilstošu darbību, tajā skaitā dzelzceļa satiksmes drošības, darba aizsardzības, krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta, personāla, sadarbības partneru, procesu atbilstības un efektivitātes, projektu vadības, informācijas resursu, informācijas sistēmu un tehnisko resursu drošības, personas datu aizsardzības u.c. riski.

2. Finanšu riski, kas saistīti ar nespēju nodrošināt pietiekamus finanšu līdzekļus Sabiedrības pamatdarbības veikšanai un stratēģisko iniciatīvu finansēšanai. Kategorijā ietilpst arī riski, kuru dēļ Sabiedrības plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām (līgumsaistības, procentu likmes, inflācija u.c.).

3. Reputācijas riski, kas var radīt zaudējumus (tajā skaitā esošo klientu zaudēšana vai potenciālo klientu neiegūšana) saistībā ar negatīva sabiedrības viedokļa izveidošanos par Sabiedrību, tās sniegtajiem pakalpojumiem.

4. Stratēģiskie riski, kas saistīti ar nefinanšu un finanšu mērķu noteikšanu un izpildi, lai realizētu Sabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi. Kategorijā ietilpst arī iespējamie apdraudējumi un izaicinājumi pasažieru pārvadājumu nozarē, ārējās vides riski (politiskā ietekme, izmaiņas likumos un regulējumā u.c.), iespējamais resursu trūkums (finanšu, materiāltehnisko, cilvēkresursu), kā arī riski, kas saistīti ar Sabiedrības pārvaldību.

Risku vadības process

Risku vadības process ietver četrus galvenos soļus:

 • risku identificēšana;
 • risku izvērtēšana ir procesa solis, kurā tiek noteikta risku vērtība un nozīmīgums, izvērtējot to iestāšanās varbūtību un ietekmi. Atbilstoši izstrādātajai metodikai risku mazināšanas pasākumi obligāti veicami augsta nozīmīguma riskiem;
 • reaģēšana uz riskiem (risku mazināšanas pasākumu noteikšana);
 • risku vadības procesa uzraudzība un ziņošana.

Atbildība un pienākumi Politikas pārraudzībā un īstenošanā

 • Sabiedrības padome uzrauga risku pārvaldības sistēmas darbību, pārskatot tās atbilstību un efektivitāti.
 • Valde ir atbildīga par risku pārvaldības ieviešanu un sekmīgu darbību.
 • Risku vadītājs realizē risku pārvaldības praktisko ieviešanu un sadarbību ar risku pārraugiem un risku īpašniekiem to atbildības jomās. Risku vadītāja pārziņā ir arī nepieciešamā iekšējā regulējuma izstrāde, risku informācijas ziņošana valdei, kā arī apmācību organizēšana risku vadības jomā.
 • Iekšējais audits nodrošina neatkarīga risku pārvaldības sistēmas audita veikšanu, kā arī veic konkrētu risku mazināšanas pasākumu un kontroļu auditu.
Lūdzu, uzgaidiet